Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról és adószámláról

TÁJÉKOZTATÓ

 

az adózók és az önkormányzati adóhatóság közötti kapcsolattartás kötelező szabályairól és az adószámláról

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. §-a és 79. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet jogszabályhelyei rendelkeznek az adózók és önkormányzati adóhatóság közötti kapcsolattartásról.

 

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása

 

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

 

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

a) gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja,

b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet, ehhez megfelelő jogosultságot és adatokat az adóhatóság számára biztosítani kell. Ha a benyújtó vagy képviselő adatai tekintetében az adóhatóság nem rendelkezik információval, akkor a benyújtott irat nem dolgozható fel, az adatok nem rögzíthetők.

 

Az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának módja

 

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az Önkormányzati Hivatali Portálon: 

https://ohp.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

keresztül történhet meg. Itt lehetőség van az ügyindításra, adószámla lekérésre és ügykövetésre.

 

Ha az ügy típusára nem áll rendelkezésre nyomtatvány az ELÜGY portálon, akkor a beadványt a hatóságnak az ePapir portálon ( https://epapir.gov.hu/ ) kell benyújtani. Nincs módja más formában ügyet indítani (postai levél, email, stb.).

 

A 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint e-papír szolgáltatás útján kizárólag olyan beadvány nyújtható be, melyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot nem rendszeresít. Amennyiben rendelkezésre áll az elektronikus űrlap, úgy az e-papír szolgáltatás útján benyújtott beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

 

Az ELÜGY portál szolgáltatásait a vállalkozások csak képviselő bejelentése után tudják igénybe venni. A meghatalmazást az előírt nyomtatvány az ELÜGY portálon megtalálható: „MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon a használatról és technikai feltételekről tájékoztató megtalálható. A nem megfelelő beállítások és használat korlátozza ELÜGY szolgáltatások elérhetőségét.

 

Adószámlák egyenlege

 

A 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 22. § (2) bekezdése szerint: Az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.

 

Az adózónak a fizetési kötelezettsége fenn áll, ha megállapított önadózásban adót és adóelőleget (helyi iparűzési adó, talajterhelési díj), illetve az adótárgyra olyan megállapító határozattal rendelkezik, amelyben az szerepel, hogy a kötelezettségét addig kell fizetnie, ameddig az adóhatóság új határozatot nem hoz az ügyében (építményadó, telekadó, gépjárműadó). Az ilyen jellegű tartozás végrehajtásának nem feltétele, hogy adószámla nyilvántartásában ez rögzítésre került-e.

 

A Polgármesteri Hivatal portálja: https://diosd.asp.lgov.hu/. Itt a hatályos adórendeletek is elérhetők.

 

 

Önkormányzati adóhatóság